อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 47 26 55.32
อำเภอ02 18 11 61.11
อำเภอ03 13 11 84.62
อำเภอ04 56 51 91.07
อำเภอ05 13 7 53.85
อำเภอ06 54 14 25.93
อำเภอ07 9 5 55.56
รวม 210 125 59.52
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 36 8 3 47 18 6 2 26 55.32%
02_ไชโย 14 3 1 18 7 3 1 11 61.11%
03_ป่าโมก 11 2 0 13 9 2 0 11 84.62%
04_โพธิ์ทอง 38 10 8 56 34 9 8 51 91.07%
05_แสวงหา 10 1 2 13 5 0 2 7 53.85%
06_วิเศษชัยชาญ 38 11 5 54 9 4 1 14 25.93%
07_สามโก้ 7 0 2 9 3 0 2 5 55.56%
รวม 154 35 21 210 85 24 16 125 59.52 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก129
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)39
3Palliative Care9
4กระดูกและข้อ7
5อื่นๆ5
6ผู้สูงอายุ5
7มะเร็ง5
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)4
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
10กายภาพบำบัด4

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :28-11-2021 20:51:37