อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 71 63 88.73
อำเภอ02 13 4 30.77
อำเภอ03 33 33 100.00
อำเภอ04 60 60 100.00
อำเภอ05 27 22 81.48
อำเภอ06 100 88 88.00
อำเภอ07 16 13 81.25
รวม 320 283 88.44
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 52 11 8 71 45 10 8 63 88.73%
02_ไชโย 8 5 0 13 2 2 0 4 30.77%
03_ป่าโมก 21 8 4 33 21 8 4 33 100.00%
04_โพธิ์ทอง 41 13 6 60 41 13 6 60 100.00%
05_แสวงหา 18 6 3 27 15 5 2 22 81.48%
06_วิเศษชัยชาญ 68 15 17 100 59 14 15 88 88.00%
07_สามโก้ 11 1 4 16 8 1 4 13 81.25%
รวม 219 59 42 320 191 53 39 283 88.44 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก163
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)34
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)23
4STEMI19
5Palliative Care17
6Long Term Care16
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
8อื่นๆ11
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)10
10กระดูกและข้อ9

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :21-01-2020 05:43:20