อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 71 71 100.00
อำเภอ02 13 13 100.00
อำเภอ03 30 30 100.00
อำเภอ04 60 60 100.00
อำเภอ05 26 26 100.00
อำเภอ06 100 97 97.00
อำเภอ07 16 16 100.00
รวม 316 313 99.05
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 52 12 7 71 52 12 7 71 100.00%
02_ไชโย 8 5 0 13 8 5 0 13 100.00%
03_ป่าโมก 21 6 3 30 21 6 3 30 100.00%
04_โพธิ์ทอง 42 12 6 60 42 12 6 60 100.00%
05_แสวงหา 19 4 3 26 19 4 3 26 100.00%
06_วิเศษชัยชาญ 69 15 16 100 66 15 16 97 97.00%
07_สามโก้ 11 1 4 16 11 1 4 16 100.00%
รวม 222 55 39 316 219 55 39 313 99.05 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก163
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)30
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)23
4Long Term Care19
5STEMI19
6Palliative Care17
7อื่นๆ11
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)10
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)9
10กระดูกและข้อ8

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :15-08-2020 07:46:27