อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 58 56 96.55
อำเภอ02 16 16 100.00
อำเภอ03 16 16 100.00
อำเภอ04 57 57 100.00
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 78 75 96.15
อำเภอ07 11 11 100.00
รวม 257 252 98.05
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 45 11 2 58 43 11 2 56 96.55%
02_ไชโย 12 1 3 16 12 1 3 16 100.00%
03_ป่าโมก 8 3 5 16 8 3 5 16 100.00%
04_โพธิ์ทอง 40 12 5 57 40 12 5 57 100.00%
05_แสวงหา 14 3 4 21 14 3 4 21 100.00%
06_วิเศษชัยชาญ 59 14 5 78 56 14 5 75 96.15%
07_สามโก้ 9 1 1 11 9 1 1 11 100.00%
รวม 187 45 25 257 182 45 25 252 98.05 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก145
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)55
3STEMI14
4อื่นๆ13
5Palliative Care12
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)8
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)6
8วัณโรค6
9หลังผ่าตัด4
10เด็ก4

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :25-06-2019 03:22:58