อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 59 42 71.19
อำเภอ02 16 13 81.25
อำเภอ03 16 15 93.75
อำเภอ04 57 52 91.23
อำเภอ05 21 14 66.67
อำเภอ06 79 40 50.63
อำเภอ07 12 8 66.67
รวม 260 184 70.77
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 45 10 4 59 30 8 4 42 71.19%
02_ไชโย 12 1 3 16 10 1 2 13 81.25%
03_ป่าโมก 8 3 5 16 7 3 5 15 93.75%
04_โพธิ์ทอง 40 11 6 57 36 10 6 52 91.23%
05_แสวงหา 14 2 5 21 8 2 4 14 66.67%
06_วิเศษชัยชาญ 59 13 7 79 31 7 2 40 50.63%
07_สามโก้ 10 1 1 12 6 1 1 8 66.67%
รวม 188 41 31 260 128 32 24 184 70.77 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก147
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3STEMI14
4อื่นๆ13
5Palliative Care12
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)8
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)6
8วัณโรค6
9หลังผ่าตัด4
10เด็ก4

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :18-10-2018 00:16:29