อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 60 49 81.67
อำเภอ02 19 15 78.95
อำเภอ03 30 29 96.67
อำเภอ04 50 47 94.00
อำเภอ05 21 17 80.95
อำเภอ06 76 32 42.11
อำเภอ07 10 9 90.00
รวม 266 198 74.44
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 50 6 4 60 39 6 4 49 81.67%
02_ไชโย 9 5 5 19 8 3 4 15 78.95%
03_ป่าโมก 22 3 5 30 21 3 5 29 96.67%
04_โพธิ์ทอง 35 8 7 50 32 8 7 47 94.00%
05_แสวงหา 12 2 7 21 9 2 6 17 80.95%
06_วิเศษชัยชาญ 54 16 6 76 21 8 3 32 42.11%
07_สามโก้ 10 0 0 10 9 0 0 9 90.00%
รวม 192 40 34 266 139 30 29 198 74.44 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก142
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)51
3Palliative Care15
4STEMI14
5มะเร็ง8
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)8
7เด็ก7
8อื่นๆ7
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)7
10หลังผ่าตัด6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :26-09-2018 04:24:33