อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 58 57 98.28
อำเภอ02 19 19 100.00
อำเภอ03 31 31 100.00
อำเภอ04 50 50 100.00
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 76 76 100.00
อำเภอ07 10 10 100.00
รวม 265 264 99.62
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 48 7 3 58 47 7 3 57 98.28%
02_ไชโย 9 6 4 19 9 6 4 19 100.00%
03_ป่าโมก 23 3 5 31 23 3 5 31 100.00%
04_โพธิ์ทอง 35 8 7 50 35 8 7 50 100.00%
05_แสวงหา 12 2 7 21 12 2 7 21 100.00%
06_วิเศษชัยชาญ 54 17 5 76 54 17 5 76 100.00%
07_สามโก้ 10 0 0 10 10 0 0 10 100.00%
รวม 191 43 31 265 190 43 31 264 99.62 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก142
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)51
3Palliative Care15
4STEMI14
5มะเร็ง8
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)8
7เด็ก7
8อื่นๆ7
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)7
10หลังผ่าตัด6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :24-07-2019 08:26:45