อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 59 56 94.92
อำเภอ02 19 16 84.21
อำเภอ03 31 31 100.00
อำเภอ04 50 50 100.00
อำเภอ05 21 20 95.24
อำเภอ06 76 48 63.16
อำเภอ07 10 9 90.00
รวม 266 230 86.47
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 49 6 4 59 46 6 4 56 94.92%
02_ไชโย 9 5 5 19 8 4 4 16 84.21%
03_ป่าโมก 23 3 5 31 23 3 5 31 100.00%
04_โพธิ์ทอง 35 8 7 50 35 8 7 50 100.00%
05_แสวงหา 12 2 7 21 11 2 7 20 95.24%
06_วิเศษชัยชาญ 54 16 6 76 32 12 4 48 63.16%
07_สามโก้ 10 0 0 10 9 0 0 9 90.00%
รวม 192 40 34 266 164 35 31 230 86.47 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก142
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)51
3Palliative Care15
4STEMI14
5มะเร็ง8
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)8
7เด็ก7
8อื่นๆ7
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)7
10หลังผ่าตัด6

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :17-11-2018 02:07:29