อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 67 44 65.67
อำเภอ02 30 16 53.33
อำเภอ03 33 28 84.85
อำเภอ04 66 58 87.88
อำเภอ05 31 13 41.94
อำเภอ06 73 50 68.49
อำเภอ07 8 7 87.50
รวม 308 216 70.13
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 50 14 3 67 33 8 3 44 65.67%
02_ไชโย 19 6 5 30 9 4 3 16 53.33%
03_ป่าโมก 27 4 2 33 22 4 2 28 84.85%
04_โพธิ์ทอง 48 10 8 66 41 9 8 58 87.88%
05_แสวงหา 18 10 3 31 9 3 1 13 41.94%
06_วิเศษชัยชาญ 48 15 10 73 35 10 5 50 68.49%
07_สามโก้ 4 2 2 8 4 1 2 7 87.50%
รวม 214 61 33 308 153 39 24 216 70.13 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก117
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)52
3อื่นๆ19
4STEMI19
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)17
6มะเร็ง16
7เด็ก14
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)13
9Palliative Care12
10วัณโรค8

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-07-2018 18:44:32