อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 65 63 96.92
อำเภอ02 28 28 100.00
อำเภอ03 32 32 100.00
อำเภอ04 66 66 100.00
อำเภอ05 31 30 96.77
อำเภอ06 73 65 89.04
อำเภอ07 8 8 100.00
รวม 303 292 96.37
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 49 13 3 65 48 12 3 63 96.92%
02_ไชโย 18 6 4 28 18 6 4 28 100.00%
03_ป่าโมก 26 4 2 32 26 4 2 32 100.00%
04_โพธิ์ทอง 49 9 8 66 49 9 8 66 100.00%
05_แสวงหา 17 11 3 31 16 11 3 30 96.77%
06_วิเศษชัยชาญ 48 15 10 73 45 14 6 65 89.04%
07_สามโก้ 4 2 2 8 4 2 2 8 100.00%
รวม 211 60 32 303 206 58 28 292 96.37 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก115
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)52
3อื่นๆ19
4STEMI19
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)17
6Palliative Care15
7เด็ก14
8มะเร็ง13
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
10กระดูกและข้อ8

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 01:36:26