อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 22 17 77.27
อำเภอ02 8 2 25.00
อำเภอ03 10 2 20.00
อำเภอ04 29 28 96.55
อำเภอ05 13 4 30.77
อำเภอ06 30 19 63.33
อำเภอ07 5 5 100.00
รวม 117 77 65.81
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 14 4 4 22 9 4 4 17 77.27%
02_ไชโย 6 1 1 8 1 0 1 2 25.00%
03_ป่าโมก 8 1 1 10 1 0 1 2 20.00%
04_โพธิ์ทอง 21 7 1 29 20 7 1 28 96.55%
05_แสวงหา 9 2 2 13 3 0 1 4 30.77%
06_วิเศษชัยชาญ 19 6 5 30 11 5 3 19 63.33%
07_สามโก้ 4 0 1 5 4 0 1 5 100.00%
รวม 81 21 15 117 49 16 12 77 65.81 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก61
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)25
3อื่นๆ10
4เด็ก4
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)3
6กระดูกและข้อ3
7หลังผ่าตัด3
8วัณโรค3
9STEMI3
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)2

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :25-06-2018 02:22:57