อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 22 22 100.00
อำเภอ02 8 8 100.00
อำเภอ03 8 8 100.00
อำเภอ04 29 29 100.00
อำเภอ05 13 13 100.00
อำเภอ06 30 30 100.00
อำเภอ07 5 5 100.00
รวม 115 115 100.00
แยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCอ่างทอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองอ่างทอง 14 5 3 22 14 5 3 22 100.00%
02_ไชโย 6 1 1 8 6 1 1 8 100.00%
03_ป่าโมก 7 0 1 8 7 0 1 8 100.00%
04_โพธิ์ทอง 20 8 1 29 20 8 1 29 100.00%
05_แสวงหา 9 2 2 13 9 2 2 13 100.00%
06_วิเศษชัยชาญ 19 6 5 30 19 6 5 30 100.00%
07_สามโก้ 4 0 1 5 4 0 1 5 100.00%
รวม 79 22 14 115 79 22 14 115 100.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดอ่างทอง

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก60
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)25
3อื่นๆ10
4เด็ก4
5กระดูกและข้อ3
6หลังผ่าตัด3
7วัณโรค3
8STEMI3
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)2
10Palliative Care2

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :21-03-2019 20:20:13