ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCอ่างทอง

ระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 238 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 237 99.58 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 0.42 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 57 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 48 84.21 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 4 7.02 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 1.75 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 7.02 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 45 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 32 71.11 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 3 6.67 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 8.89 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.22 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 5 11.11 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :15-08-2020 08:26:59