ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCอ่างทอง

ระหว่าง กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 212 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 212 100.00 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 41 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 39 95.12 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.44 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 2.44 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 35 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 24 68.57 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 2 5.71 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 11.43 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 2 5.71 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 3 8.57 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :17-02-2019 22:52:33