ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCอ่างทอง

ระหว่าง สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 208 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 208 100.00 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 39 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 35 89.74 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 1 2.56 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.56 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 2 5.13 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 37 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 25 67.57 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 7 18.92 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.70 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 10.81 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :24-07-2019 09:22:49