ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCอ่างทอง

ระหว่าง มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 233 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 224 96.14 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 8 3.43 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 0.43 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 61 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 49 80.33 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 9 14.75 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 2 3.28 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 1.64 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 34 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 28 82.35 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 11.76 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.94 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 2.94 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :19-07-2018 18:43:08