ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCอ่างทอง

ระหว่าง มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 229 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 220 96.07 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 8 3.49 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 0.44 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 60 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 44 73.33 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 9 15.00 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 2 3.33 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 5 8.33 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 34 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 25 73.53 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 11.76 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.94 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 11.76 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :26-09-2018 05:10:54