ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCอ่างทอง

ระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 89 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 85 95.51 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 4.49 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 16 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 13 81.25 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 3 18.75 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 21 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 9 42.86 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 1 4.76 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 5 23.81 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 2 9.52 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 19.05 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :21-03-2019 19:55:59